Skip to main content

Voorwaarden

Leverings- en huurvoorwaarden attracties en goederen Frits Events

Op al onze goederen, offertes en opdrachtbevestigingen zijn deze voorwaarden van toepassing. Al onze uitgebrachte offertes blijven tot 30 dagen na genoemde offertedatum geldig. Al onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden aangepast. Onze prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en eventuele parkeerkosten op de locatie.

Al onze goederen worden in goede staat aan de huurder meegegeven, manco of beschadigde goederen worden bij de huurder in rekening gebracht. De huurder is tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor het gehuurde. Mocht in de huurperiode het gehuurde beschadigd raken, gestolen worden of bij retournering niet naar behoren functioneren, zal de schade hiervan verhaald worden op de huurder.

De goederen worden schoon en in een passende verpakking bij de huurder afgeleverd of aan de huurder meegegeven, dit dient op dezelfde wijze te worden geretourneerd.
Indien de goederen niet schoon retour komen, worden afwas/schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Frits Events behoudt zich het recht om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Voor de huur van bepaalde goederen kunnen wij een bepaalde borgsom vragen, welke dan op de huurovereenkomst zal komen te staan.

Een deel van onze goederen dienen gevrijwaard te blijven van weersinvloeden, de materialen mogen dan beslist niet nat worden.
Bij reservering van deze goederen zal dit in de overeenkomst komen te staan.

De huurder dient het gehuurde bij levering of bij het afhalen direct te controleren. Tellingen in ons magazijn zijn bindend, klachten van de huurder moeten het verval van het recht te reclameren op de afhaal-/bezorgdag meedelen aan de verhuurder.Vanaf moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

De overeengekomen prijs geldt voor bezorging of ophalen op de begane grond.
Voor bezorging en/of ophalen op andere plaatsen dan begane grond, alsmede voor intern transport, uitpakken, inpakken en afbreken wordt aan de huurder arbeidsloon berekend, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

Omtrend overeengekomen levertijden kunnen wij geen enkele garantie geven.

Bij de huur van attracties en spelen is het gebruik hiervan geheel voor eigen risico.
Ook derden, welke eventueel gebruik gaan maken van de gehuurde attracties, dienen erop attent gemaakt te worden dat dit geheel voor eigen risico is. Frits Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de huurder of een derde lijdt ten gevolge van het gebruik van de gehuurde attracties of het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde.

Indien het aan de verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet naar behoren functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid tot maximaal de overeengekomen huurprijs van he object.

Indien de huurder tijdens de huurperiode door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde, dan is de verhuurder hiervoor niet aansprakelijk.
De huurder dient wel de overeengekomen huursom te voldoen.

Betaling en annulering

Bij reservering van de goederen is er sprake van een huurovereenkomst.
Bij annulering van de huurovereenkomst binnen een tijdsbestek van minder dan 7 dagen voor de reserveringsdatum is er 75% huur verschuldigd excl. BTW. Bij annulering van meer dan
7 dagen voor de reserveringsdatum berekenen wij 20% annuleringskosten excl. BTW. Bij annulering van korter dan 2 dagen voor de reserveringsdatum is de huurder de volledige huursom aan de verhuurder verschuldigd.

Indien de huursom minder bedraagt dan € 500,00 excl. BTW dient deze contant te worden betaald of op factuurbasis achteraf met een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen.

Bedraagt de huursom meer dan € 500,00 excl. BTW dan dient 50% van de totale huursom één week voor de reserveringsdatum betaald te zijn. De overige 50% van de totale huursom dient binnen 14 dagen na afloop van de huurtermijn te worden voldaan.

Indien de huurder niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaald, is hij de huurder in verzuim en is de huurder de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in verzuimstelling noodzakelijk is. Daarnaast is de huurder alsnog gehouden aan de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de huursom.

Voor alle bedragen onder de € 50,00 excl. BTW welke op factuur plaatsvinden, wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Door ondertekening verklaart ondergetekende;
– bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze daadwerkelijk te hebben gelezen;
– zich meerderjarig en bevoegd tot het aangaan van een rechtsgeldige overeenkomst;
– bekend te zijn met de voorschriften welke conform de algemene voorwaarden van Frits Events én van rechtswege op de te verzorgen werkzaamheden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden inzet animatie, entertainment, artiesten en musici Frits Events

Algemeen:
De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Frits Events enerzijds en de kopers of opdrachtgevers met betrekking tot verkoop, verhuur, organisatie en overige werkzaamheden anderzijds.

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De overeenkomst
De overeenkomst inzake levering van producten en/of diensten op een vooraf te bepalen tijdstip en locatie, welke gesloten is door de hieronder te definiëren contractant 1 en contractant 2 en welke ook met contract aangeduid mag worden.

Contractant 1
Degene die, ingevolge de overeenkomst een product en/of dienst van contractant 2 afneemt.

Contractant 2
Frits Events

Artikel 1
Een optie voor een product en/of dienst wordt mondeling en/of schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende de termijn van 21 dagen, tenzij mondeling, dan wel schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2
Door ondertekening verklaart contractant 1;
– bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze daadwerkelijk te hebben gelezen;
– zich meerderjarig en bevoegd tot het aangaan van een rechtsgeldige overeenkomst;
– bekend te zijn met de voorschriften welke conform de algemene voorwaarden van Frits Events én van rechtswege op de te verzorgen werkzaamheden van toepassing zijn.

Artikel 3
De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief conform de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.
In geval van een schriftelijke overeenkomst dient deze door contractant 1 en contractant 2 ondertekend te worden.
Van deze schriftelijke overeenkomst dient contractant 1 een duplicaat te ontvangen.
Het ontbreken van enige schriftelijke overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 4
In een schriftelijke overeenkomst dient in ieder geval opgenomen te worden
plaats, datum en tijdstip van goederen, diensten of werkzaamheden;
– een omschrijving van de overeengekomen levering van goederen, diensten of werkzaamheden;
– de door beide partijen overeengekomen contractsom;
– eventuele aanvullende bepalingen.

Een schriftelijke overeenkomst is eerst dan rechtsgeldig indien deze ongewijzigd door beide contractanten is ondertekend.

Artikel 5
Betaling van de contractsom aangaande de levering van voorgenoemde producten en/of diensten dient binnen 14, zegge veertien, dagen na facturering door contractant 1 te zijn voldaan.

De facturering geschiedt in 2 termijnen.
De 1e termijn (50% van de totaalsom) dient door contractant 1 aan contractant 2 te zijn voldaan voorafgaande aan de datum van de activiteit.
De 2e termijn (de resterende 50% van de totaalsom) dient binnen 14 dagen na de activiteitsdatum door contractant 1 aan contractant 2 te zijn voldaan.

Contractant 2 behoudt zich het recht voor, indien contractant 1 diens verplichtingen niet nakomt, om alle leveringen en werkzaamheden op te schorten tot het moment dat contractant 1 aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Bij overschrijding van elke vorm van bovengenoemde betalingsvoorwaarden is contractant 2 gerechtigd om aan contractant 1 de wettelijke rente in rekening te brengen. Daarboven zullen alle kosten, verband houdende met de invordering van de door contractant 1 verschuldigde contractsom en/of gemaakte kosten met annulering(en), worden verhaald op contractant 1.

Artikel 6
Contractant 1 dient in het bezit te zijn van alle van rechtswege vereiste vergunningen, aangaande de aard en inrichting, alsmede deze welke betrekking hebben op eventuele hierin uit te voeren werkzaamheden.
Hiertoe wordt ook gerekend de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies (indien contractant 1 volgens wettelijke bepalingen door de organisatie van om het even welke activiteiten van contractant 2 als werkgever wordt beschouwd).

Contractant 1 verplicht zich (indien van toepassing) tot het betalen van de voor het verrichten van de afgesproken werkzaamheden verplichte BUMA-rechten.

Contractant 1 stelt in overleg met contractant 2 een goed af te sluiten ruimte ter beschikking teneinde roerende goederen van contractant 2 of diens leveranciers enige tijd voor, tijdens en na de werkzaamheden op te kunnen slaan.
Contractant 1 verplicht zich, tenzij anders overeengekomen, de benodigde energievoorziening ter beschikking te stellen.

Artikel 7
Contractant 1 is aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van alle roerende goederen van contractant 2 voor de duur van de werkzaamheden, tenzij contractant 1 kan aantonen dat dit voortvloeit uit opzet en/of grove nalatigheid van contractant 2.

Contractant 1 is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van het in diens opdracht aanwezige personeel. Contractant 1 is tevens volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van het aanwezige publiek.

Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden de veiligheid van personen en/of roerende goederen naar de mening van contractant 2 op enigerlei wijze in het geding is of kan geraken behoudt contractant 2 zich het recht voor de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten, dan wel in overleg met contractant 1, af te breken alsmede de locatie eventueel te ontruimen. In geval van ontruiming door vertegenwoordigers van politie, brandweer of andere vertegenwoordigers van het bevoegd gezag is geen overleg met contractant 1 benodigd. Hierbij vindt nimmer verrekening of restitutie van vergoedingen plaats, noch ontslaat het contractant 1 van zijn betalingsverplichting. In geval van een hierboven omschreven situatie kan contractant 2 op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van welke schade dan ook.
Deelname door een ieder aan activiteiten, welke georganiseerd dan wel uitgevoerd worden door contractant 2 is altijd voor risico van de deelnemers. Contractant 1 vrijwaart contractant 2 volledig van aanspraak door derden.

Artikel 8
Contractant 2 verplicht zich de door contractant 1 gestelde (huis)regels in acht te nemen en de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Contractant 2 verplicht zich tevens om aanwijzingen van een daartoe van overheidswege bevoegd gezag direct op te volgen. Indien een en ander ten nadele van eerder genoemde kwaliteit van werkzaamheden is, wordt artikel 7 toegepast.

Artikel 9
Het aangaan van een overeenkomst zoals eerder omschreven maakt deze overeenkomst bindend. Bij annulering door contractant 1 in geval van vermeende overmacht dient dit terstond, doch binnen 48, zegge achtenveertig, uur na het ontstaan van de oorzaak schriftelijk, hetzij per (expresse) post, hetzij per telegram, hetzij per e-mail aan contractant 2 gemeld te worden.
Nimmer kan een beroep op overmacht gedaan worden indien de annulering van opdracht zijn oorsprong vindt in één der bepalingen van de artikelen 6 en 7.

Bij elke vorm van annulering is contractant 1 het onderstaande percentage van de contractsom aan contractant 2 verschuldigd:
– Bij annulering, liggende in de periode tussen 90 (zegge negentig) dagen voor aanvang van activiteitsdatum en de daadwerkelijke activiteitsdatum 50% van de overeengekomen contractsom.
– Bij annulering, in de periode liggende tussen 60 (zegge zestig) dagen voor aanvang van de activiteitsdatum en de daadwerkelijke activiteitsdatum 75% van de overeengekomen contractsom.
– Bij annulering, in de periode liggende tussen 30 (zegge dertig) dagen voor aanvang van de activiteitsdatum en de daadwerkelijke activiteitsdatum, 100% van de overeengekomen contractsom.

Artikel 10
Contractant 2 is verplicht indien deze verhinderd is op de overeengekomen datum en/of tijd de afgesproken werkzaamheden, leveringen en/of diensten te verrichten dit terstond per telefoon, telefax, aangetekende (expresse) post of telegram aan contractant 1 te melden.
Een telefonische melding dient hierbij altijd gevolgd te worden door een schriftelijke bevestiging.
In geval van ‘overmacht’, door bijvoorbeeld ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, behoudt contractant 2 zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
Contractant 2 behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst tot 14 dagen vóór overeengekomen datum zonder opgaaf van redenen eenzijdig te ontbinden.
Contractant 2 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het niet of niet tijdig (doen) verzorgen van overeengekomen leveringen of werkzaamheden.

Artikel 11
Aanvullende en afwijkende bepalingen tussen contractant 1 en contractant 2 dienen immer door contractant 2 schriftelijk vastgelegd te worden. Contractant 1 dient hiervan, na ondertekening van beide partijen, een duplicaat te ontvangen.

Artikel 12
Alle kosten welke het gevolg zijn van het niet nakomen door contractant 1 van diens verplichtingen, voortvloeiend uit elke vorm van overeenkomst (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), zijn voor rekening van contractant 1.

Artikel 13
Contractant 1 verplicht zich een redelijk aantal consumpties te verstrekken aan medewerkers van contractant 2. Daarnaast dient er bij een aanwezigheid van tenminste 5 aaneengesloten uren een redelijke maaltijd verstrekt te worden aan contractant 2.
Contractant 1 is verantwoordelijk voor voldoende bouw- en breektijd, direct voorafgaand en aansluitend aan de overeengekomen levering en werkzaamheden.

Algemene voorwaarden Frits Events voor diensten & organisatie

Deze voorwaarden gelden voor alle activiteiten- en partycentra waar Frits Events uw activiteit of evenement onderbrengt.

Betalingsvoorwaarden:

Uw boeking is definitief na ondertekening en retournering van de opdrachtbevestiging. Vervolgens ontvangt u een aanbetalingnota van Frits Events.
De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag. Na afloop ontvangt u een definitieve rekening, inclusief eventuele extra kosten, welke binnen twee weken na dagtekening voldaan dient te zijn.
Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaalt, is deze bij Frits Events in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in verzuimstelling noodzakelijk is. Daarnaast is de opdrachtgever alsnog gehouden aan de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de huursom.

Annuleren:

U kunt tot 30 dagen voor aanvang schriftelijk annuleren, waarbij de betalingsverplichting ten aanzien van de aanbetalingnota blijft bestaan.
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang bent u 50% van het restbedrag (dit is het totaalbedrag minus het aanbetalingbedrag) verschuldigd, welke Frits Events per direct in rekening zal brengen.
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang, bent u 100% van het restbedrag (dit is het totaal bedrag minus het aanbetalingbedrag) verschuldigd, welke Frits Events per direct in rekening zal brengen. (Onder dagen worden ook weekenddagen verstaan).

Wijzigingen:

U kunt tot 14 dagen voor aanvang van het arrangement wijzigingen in aantal deelnemers doorgeven, met een maximum van 10% op het bij inschrijving opgegeven aantal.
Binnen 14 dagen voor aanvang van het arrangement kan het aantal deelnemers (in mindering) niet meer gewijzigd worden, tenzij deze wijzigingen in overleg met Frits Events behandeld en goedgekeurd zijn. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke bevestiging.
Wijzigingen van het programma en horeca-arrangement zijn uitsluitend mogelijk, indien deze wijzigingen in overleg met Frits  behandeld en goedgekeurd zijn.
Indien u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, vervalt het recht van boeking en andere gemaakte afspraken, onverminderd aanspraken van Frits Events op aanbetalingen, annuleringskosten en gemaakte onkosten.
U kunt alleen afwijken van de bovenstaande betalingsvoorwaarden na een schriftelijke goedkeuring van Frits Events.

Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer.

De opdrachtgever is verplicht bij boeking van outdoor activiteiten van de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij/zij de overeenkomst aangaat, aan Frits Events te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement.
Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer die deel neemt aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma. Wie namens een ander de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Voor alle deelnemers aan outdoor programma’s wordt standaard een ongevallenverzekering afgesloten à € 1,= per persoon / per dag tenzij bij de boeking anders wordt aangegeven.

Frits Events is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

Omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Frits Events en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Frits Events kunnen worden toegerekend.
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Frits Events of haar vertegenwoordigers om de goede uitvoering van het arrangement tebevorderen.
Deelname aan activiteiten van Frits Events is voor eigen risico. Frits Events of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeval of letsel, en zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect,van of aan goederen van de deelnemers.
De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Frits Events. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen.

De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt, en daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt, of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Frits Events of door het activiteitencentrum waarop op dat moment de activiteit plaats vindt van deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Het arrangement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of er dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van deelnemer(s) in gevaar komt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma dusdanig aan te passen, dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt.
Indien de omstandigheden dit vereisen is Frits Events gerechtigd om het arrangement aan te passen en/of te wijzigen met instandhouding van het specifieke karakter van het arrangement.
Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de vergunningen welke aan Frits Events of het betreffende party- of activiteitencentrum zijn verleend, onder andere inzake de hinder- en milieuwetgeving, en kan zich niet beroepen op hetgeen in algemene zin is toegestaan, onverminderd de verplichting zich te houden aan alle aanwijzingen van Frits Events of de begeleiding welke voor u aanwezig is op de locatie waar uw activiteit plaats vindt.